POWRÓT
Fundacja im. Lesława A. Pagi

Fundacja jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Specjalizujemy się w prowadzaniu działalności edukacyjnej dedykowanej jednolitej grupie beneficjentów. Jesteśmy kompleksowym doradcą w aspekcie budowania ludzkiego kapitału i adresowania strategii CSR.

Fundacja tworzy i koordynuje programy,  które łączą środowisko naukowe z biznesem w czasach, gdy programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Nasi beneficjenci to przede wszystkim studenci (głównie kończący studia licencjackie lub studiujący na studiach magisterskich), Nasi Darczyńcy, nasi Alumni a także grupy o nierównych szansach (np. seniorzy, kobiety). Koncentrujemy się na tworzeniu programów w obszarach: rynek finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, innowacje, wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych. Naszymi głównymi darczyńcami są firmy z branż, w których prowadzimy programy/inicjatywy, w szczególności te, z którymi związani są nasi Alumni.

W ramach naszych programów adresowanych do głównych grup beneficjentów poszukujemy grantów pozwalających na umożliwienie współpracy międzynarodowej oraz podjęcie działań pro-społecznych szerzących wiedzę i wyrównujących szanse społeczne. Angażujemy jak najszersze grono swoich Alumnów, zarówno niedawnych, jak i tych ze starszych edycji programów/inicjatyw.

Uczestnicy programów mają możliwość zdobycia staży w firmach Partnerskich.

Tworzymy silne i trwałe relacje z naszymi Partnerami, aby wspólnie z nimi rozwijać jakość naszych inicjatyw.

To, co stanowi o sile Fundacji to przygotowanie do życia obywatelskiego, budowanie społeczności młodych ludzi, którzy cenią więzi i wymianę myśli. 

Dlatego rolą Fundacji jest bycie przewodnikiem – prowadzenie po różnych drogach rozwoju w poszanowaniu różnorodności. Fundacja poprzez udział w dziewięciu programach, wolontariaty i działania na rzecz mniejszości, wskazuje Alumnom na istnienie świata poza tym, co już poznali, poza ich środowiskiem – uczelnią i rynkiem pracy.

Fundacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego), energetyka (Akademia Energii, Forum Nowa Energia), ochrona zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia), innowacje (Young Innovators), wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych (Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego, Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej, Seniorzy 4.0).

Alumni Fundacji im. Lesława Pagi to osoby wybierane w wysoko selektywnym systemie rekrutacji. Rozpoczynają swoją przygodę z Fundacją jako Uczestnicy programów, następnie stają się Wolontariuszami, którzy wspierają nas na różnych poziomach.

Rozumiejąc potrzebę odpowiedzialności społecznej wnoszą do świata wrażliwość, energię i pomysły.

Fundacja przywraca etos pracy – solidarność, sumienność, uczciwość i szacunek do niej. Pracę rozumiemy jako wartość samą w sobie, która jest przywilejem i zadaniem, a więc odpowiedzialnością. Dzisiaj Fundacja to społeczność pięciu tysięcy Pagowiczów, którzy mogą oprzeć pracę na solidnym fundamencie, którym są wartości.

Fundacja realizuje strategię rozwoju na lata 2020-2023
przygotowaną przez firmę

Kontakt:

Siedziba Fundacji
Drawska 7,
02-202 Warszawa

Adres e-mail:
sekretariat@paga.org.pl

Numer konta:

05 1950 0001 2006 0376 0675 0002

NIP: 701-017-05-17
REGON: 141752794
KRS: 0000324112