Kategorie tematyczne

 

Marzec 2019 « »

PnWtŚrCzPtSoNd     12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Pharma


Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I MEDYCZNEJ

7 marca 2019


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
DLA WYKONAWCÓW Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I MEDYCZNEJ

7 marca 2019 | KONDRAT i Partnerzy | Warszawa

Szkolenie jest bezpłatne.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie przewidziane jest dla przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych.

zapisy: szkolenia@kondrat.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • niedozwolone formułowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogących utrudnić uczciwą konkurencję wykonawców
 • przykłady opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o zamówienia, których przedmiot obejmuje dostawy leków lub sprzętu medycznego

 

2. Formułowanie warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • zasady obowiązujące Zamawiających, przykłady w praktyce i orzecznictwie, z szczególnym uwzględnieniem warunków obowiązujących w przetargach na zakup leków lub sprzętu medycznego

 

3.  Żądanie przez wykonawców wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ:

 • zapytania do treści SIWZ
 • modyfikacje SIWZ
 • odwołania od zapisów SIWZ naruszających zasady Prawa zamówień publicznych

 

4. Badanie i ocena ofert – procedura wyjaśnień i uzupełnień

 • uzupełnianie oferty i wyjaśnianie dokumentów
 • dopuszczalność poprawiania ofert
 • procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny

 

5. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • sposób elektronicznego sporządzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

 

6. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

 • Informacja do Zamawiającego o czynności niezgodnej z ustawą
 • Odwołanie: przesłanki złożenie,  wymogi formalne, koszty, procedura postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu: przesłanki złożenia, wymogi formalne, koszty, procedura rozpoznania przez sąd

 

PRELEGENCI:

 • Magdalena Ostasz – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów uzyskała stypendium DAAD na naukę niemieckiego języka prawniczego w Bremie (Niemcy). Była również stypendystką programu Socrates/Erasmus. W ramach tego programu studiowała prawo na Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy), a następnie odbywała praktyki w tamtejszym Ministerstwie Sprawiedliwości. Ukończyła również studia podyplomowe LL.M. z zakresu Prawa własności intelektualnej w Exeter – Wielka Brytania (zajęcia w języku angielskim) oraz w Dreźnie – Niemcy (zajęcia w języku niemieckim). Aplikację radcowską odbywała w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem z zakresu zamówień publicznych zarówno instytucjom publicznym (jednostkom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które występują w charakterze zamawiającego, jak i prywatnym instytucjom, które występują w charakterze wykonawcy. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentuje obsługiwane podmioty w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Ponadto, specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w obszarze związanym z działalnością badawczo-rozwojową, w tym tworzeniu start-upów, przygotowywaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz wszelkich umów związanych z tą działalnością. Zajmuje się również kompleksową obsługą przedsiębiorców.

 • Radca prawny Justyna Chejde

Posiada bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przetargów publicznych, a także w tworzeniu, negocjowaniu i realizacji złożonych umów, w tym w branży usług transportowych, bankowych, medycznych, IT, inwestycji budowlanych.

Z dużą skutecznością reprezentowała – w dziesiątkach spraw dotyczących przetargów – zarówno zamawiających, jak i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Świadcząc przez wiele lat bieżącą obsługę Zamawiającego - jedną z największych w Polsce państwowych spółek akcyjnych, obsługiwała od strony prawnej dziesiątki przetargów o wielomilionowych, a także kilka przetargów o kilku miliardowych wartościach przedmiotu zamówienia.

Posiada duże doświadczenie w kontrolowaniu, badaniu i opiniowaniu zamówień udzielanych przez beneficjentów wykorzystujących środki z funduszy Unii Europejskiej, w tym w zakresie kwalifikowalności środków oraz wymierzania korekt finansowych, a także odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Specjalizuje się także w doradztwie prawnym przy obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców, prowadzeniu negocjacji biznesowych, a także kompleksowej obsłudze prawnej przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Radca prawny. Szef Departamentu Life Science.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa własności intelektualnej, prawa suplementów diety i kosmetyków, prawa konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Patentowym (UPRP), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy arbitrażowe. Na bieżąco doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej, w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwalifikacji, znakowania i reklamy produktów. Współautorka dużych publikacji branżowych, m.in.: „Prawo farmaceutyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2016), „Prawo Suplementów Diety” (Wolters Kluwer, 2013) oraz „Prawo własności przemysłowej. Zbiór przepisów. Umowy Międzynarodowe. Tom II” (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005).

zapisy: szkolenia@kondrat.pl

KONDRAT i Partnerzy
Al. Niepodległości 223 - Warszawa
T: 22 831 12 34
E: biuro@kondrat.pl

Dokument dostępny w pliku

szkoleniezzamwiepublicznychwfarmiekondratipartnerzypdf.pdf (297.95 KB)

Zapraszają:

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy