Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 264

Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Wyrok ETS z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek

Wyrok ETS  z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek 20 Maj 2009
Przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) była skarga Komisji Europejskiej (KE), która dotyczyła zarzutu niezgodności z prawem wspólnotowym przepisów włoskiej ustawy z 8 listopada 1991 r. o reorganizacji sektora farmaceutycznego, a dokładniej jej przepisów dotyczących systemu prowadzenia aptek. dalej

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych 14 Lipiec 7600
Komentarz do komunikatu UOKiK opracowany przez kancelarię LOVELLS dalej

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych 12 Maj 2009
Zgodnie z nową interpretacją Ministra Zdrowia wszystkie leki obecne na polskim rynku i wydawane wyłącznie na receptę, przysługują bezpłatnie osobom uprzywilejowanym z artykułu 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. dalej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej 11 Maj 2009
AstraZeneca jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce wprowadza System Sprzedaży Bezpośredniej dla całego portfela swoich leków, dostępnych na rynku aptecznym. Od 9 maja 2009 roku leki AstraZeneca przeznaczone do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych będą dostępne w nowym systemie. W ramach tego rozwiązania AstraZeneca będzie współpracować z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A., Prosper S.A., Torfarm S.A. dalej

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 14 Lipiec 4400
W wyroku z 30 kwietnia 2009 r. (nr sprawy C- 27/08) Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o kwalifikację preparatu „Kadzidłowiec H 15- Tabletki” firmy BIOS Naturprodukte. dalej

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83 16 Kwiecień 2009
Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2009 r. (sprawa C-421/07) Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy rozpowszechnianie przez osobę trzecią informacji o produkcie leczniczym, a w szczególności jego leczniczych lub profilaktycznych właściwościach, może zostać uznane za reklamę w rozumieniu artykułu 86 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi nawet jeśli ta osoba trzecia działa z własnej inicjatywy i w całkowicie niezależny od wytwórcy lub sprzedawcy tego produktu leczniczego sposób. dalej

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07).

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07). 18 Marzec 2009
Przedmiotem skargi Komisji Europejskiej jest żądanie stwierdzenia przez Trybunał, iż Królestwo Hiszpanii wycofując z obrotu znaczną liczbę produktów wytworzonych z ziół leczniczych, wyprodukowanych lub sprzedawanych zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, na podstawie praktyki administracyjnej polegającej na wycofywaniu z obrotu wszelkich produktów zawierających gatunki roślin nieujęte w załączniku do rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia rejestru leczniczych preparatów roślinnych z dnia 3 października 1973 r. (dalej: rozporządzenie z 1973 r.), ponieważ uznało je za produkty lecznicze sprzedawane bez obowiązkowego zezwolenia naruszyło zobowiązania, które na nim ciążą m. in. na mocy art. 28 i 30 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. dalej

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1 14 Lipiec 3200
Badania pokazują, że nazwa marki jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podejmowane decyzje o zakupie. Nazwa jest zatem jednym z najważniejszych elementów budującym markę. To nazwa niezależnie od medium pojawia się we wszystkich przekazach reklamowych, czy w ogóle komunikatach firmy. Czy to radio, telewizja, prasa, czy wypowiedź menagera, prezesa firmy, gdzieś w eterze, na ekranie, stronie w gazecie, zawsze pada nazwa marki. Dziś wydawałoby się, że każdy brand menager i inwestor powinien to wiedzieć i świadomie wykorzystywać. Ale tak nie jest. Dlaczego? dalej

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii 19 Luty 2009
Brytyjskie sądownictwo, w tym przede wszystkim tamtejszy High Court stał się miejscem, w którym rozstrzygano wiele sporów o unieważnienie patentów na istotne komercyjnie produkty firm farmaceutycznych. dalej

Omówienie Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (sprawa C- 140/07) w sprawie Hecht-Pharma GmbH

16 Luty 2009
Produkty graniczne – Leki a suplementy diety – orzeczenie ETS dalej

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania 14 Lipiec 5600
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 4 dalej

Patenty jako instrument gry rynkowej

Patenty jako instrument gry rynkowej 14 Lipiec 8400
Niedawno opublikowany, wstępny raport Komisji Europejskiej dotyczący sektora farmaceutycznego, niczym kij w mrowisko, pobudził i tak żyjące w kohabitacji firmy innowacyjne i generyczne. Strony próbują albo dezawuować merytoryczną wartość raportu albo hiperbolizować przejawy patologii na rynku. Obiektywna ocena raportu powinna jednak uwzględniać jego cel. Niewątpliwie dyskusja na temat stanu konkurencji jest potrzebna a sam raport ma szanse przyczynić się do większego zrozumienia mechanizmów rządzących rynkiem farmaceutycznym. dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych.

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych. 02 Grudzień 2008
Mimo głośnej krytyki ze strony przedstawicieli branży farmaceutycznej, Ministerstwo nie wycofało się z nowych regulacji dotyczących wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych. Ostatecznie dokonane zostały jednak pewne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu. dalej

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 01 Grudzień 2008
Opracowanie kancelarii LOVELLS dot. opublikowanego przez Komisję Europejską wstępnego raportu z sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym. Badanie zostało oparte na analizie bardzo szczegółowych kwestionariuszy, wysłanych uprzednio do kluczowych przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz rezultatach kontroli przeprowadzonych przez Komisję w wielu spółkach z tego sektora. dalej

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 28 Listopad 2008
Komisja Europejska opublikuje wstępny raport dotyczący sektora farmaceutycznego dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości 27 Listopad 2008
W dniu 21 listopada 2008 r. Minister Zdrowia podpisał długo oczekiwane Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2008 r. Reklamy nieodpowiadające nowym wymogom będą mogły być rozpowszechniane jeszcze przez 6 miesięcy. dalej

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA 14 Lipiec 7600
W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad nowym pilotażowym programem implementowanym przez FDA, który ma na celu pomoc firmom farmaceutycznym w wyborze odpowiednich nazw dla produktów leczniczych, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do obrotu. To nieobowiązkowe badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania nazwy, co ciekawe bierze również pod uwagę inne aspekty, w tym marketingowe. dalej

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law 14 Lipiec 4400
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej 23 Październik 2008
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 3 dalej

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies 22 Październik 2008
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych 14 Lipiec 6800
Szeroko komentowany w ostatnich dniach projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych nie został jeszcze podpisany. Ministerstwo Zdrowia utrzymuje przedstawicieli branży farmaceutycznej w niepewności niemal do ostatniej chwili. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotychczasowe rozporządzenie w sprawie reklamy leków zachowuje moc do dnia 1 listopada 2008 r. dalej

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008)

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008) 09 Wrzesień 2008
Artykuł stanowi kontynuacje poprzednich omówień decyzji GIF w sprawie reklamy leków. Poniższe zestawienie dotyczy wybranych decyzji wydanych w okresie od czerwca do początku sierpnia 2008 r. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r.

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r. 19 Sierpień 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w okresie od marca do sierpnia 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej

Reklama leków w USA – kierunki zmian

Reklama leków w USA – kierunki zmian 14 Sierpień 2008
W związku z brakiem zakazu kierowania reklamy leków Rx do publicznej wiadomości, można ulec wrażeniu, że na rynku w Stanach Zjednoczonych panuje przysłowiowa „wolnoamerykanka”. Paradoksalnie, liberalizm przepisów ograniczają same firmy farmaceutyczne, ustanawiając istotne ograniczenia w zakresie dozwolonych działań marketingowych. dalej

Definicja wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego a klauzula wyprzedaży – spór wokół interpretacji

Definicja wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego a klauzula wyprzedaży – spór wokół interpretacji 25 Lipiec 2008
Zagadnienie wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zyskało ostatnio na aktualności. Dla firm farmaceutycznych ustalenie kiedy ono następuje jest kluczowe dla określenia sytuacji prawnej produktu i związanych z tym obowiązków podmiotu odpowiedzialnego. W szczególności jednak aktualne zainteresowanie przedmiotowym zagadnieniem wynika z niejasności wokół zastosowania tzw. klauzuli wyprzedaży leków. dalej

Jak koncerny walczą o LEK

Jak koncerny walczą o LEK 04 Lipiec 2008
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem (syg. VI SA/Wa 1988/07) uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie unieważnienia znaku „LEK-AM” uwzględniającą sprzeciw złożony przez słoweńskie przedsiębiorstwo „LEK”. dalej

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZMIAN W ZAKRESIE INFORMACJI DLA PACJENTÓW – podsumowanie konsultacji publicznej

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZMIAN W ZAKRESIE INFORMACJI DLA PACJENTÓW – podsumowanie konsultacji publicznej 06 Czerwiec 2008
Komisja Europejska 5 lutego 2008r. przedstawiła propozycje zmian w zakresie informacji kierowanej do pacjentów w celu zapewnienia wysokiej jakości, obiektywnych, wiarygodnych i nie mających charakteru reklamowego informacji. Niniejszy raport przedstawia wyniki publicznej konsultacji, które zostały wydane 22 maja 2008r. dalej

Import równoległy produktów leczniczych – analiza ekonomiczno-prawna – inny punkt widzenia

Import równoległy produktów leczniczych – analiza ekonomiczno-prawna – inny punkt widzenia 26 Maj 2008
Import równoległy leków funkcjonuje w Unii Europejskiej od ponad 30 lat. Panuje powszechnie akceptowany pogląd, że zjawisko importu równoległego pozytywnie wpływa na konkurencje i powoduje rozwój jednolitego rynków leków. Jednakże producenci farmaceutyków upatrują w imporcie równoległym zagrożenie dla swojej działalności, kwestionując tym samym pożyteczność importu równoległego. Spór w tym zakresie dotyczy w szczególności dwóch zagadnień – skutków handlu równoległego dla konsumentów i wpływu na przedsiębiorstwa farmaceutyczne w świetle ekonomiki tego sektora. dalej

Pharmacovigilance – konsultacje w sprawie proponowanych zmian przez KE w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa produktów leczniczych

08 Maj 2008
W kwietniu 2008 r. Komisja Europejska opublikowała analizę rezultatów konsultacji publicznych w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących pharmacovigilance. dalej

Sprzedaż pozaapteczna produktów leczniczych

Sprzedaż pozaapteczna produktów leczniczych 21 Kwiecień 2008
Statystyki od kilku lat niezmiennie wskazują na stały wzrost sprzedaży leków dostępnych bez recepty (OTC). Wartym odnotowania zjawiskiem jest 13% wzrost sprzedaży leków OTC w Polsce w 2007 r. mimo ogólnego wzrostu rynku leków jedynie o 4%. dalej
Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Archiwum