Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 241

Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek 18 Grudzień 0
W praktyce orzeczniczej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako organu właściwego w sprawie wydawania zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, np. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, niejednokrotnie wyłania się problem trybu aktualizacji zezwolenia, w związku z połączeniem lub przekształceniem spółki prawa handlowego, będącej beneficjentem tegoż zezwolenia. dalej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej 12 Sierpień 2009
Afinitor® (ewerolimus) został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako pierwszy lek przynoszący korzyści pacjentom z zaawansowanym rakiem nerki, u których choroba uległa progresji po zastosowaniu terapii celowanej. dalej

Kampanie informacyjne a reklama produktów leczniczych

Kampanie informacyjne a reklama produktów leczniczych 18 Grudzień 8800
Rynek farmaceutyczny w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Nakłady na reklamę w tej branży są znaczące, a konkurencja duża. Producenci i dystrybutorzy leków szukają sposobów na ominięcie restrykcyjnych przepisów regulujących zasady reklamowania. Rozwiązaniem, które firmy farmaceutyczne chętnie stosują są kampanie społeczne. Ale uwaga te również podlegają monitoringowi i kontroli Głównego Inspektora Farmaceutycznego. dalej

Komentarz Kancelarii Lovells do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym

Komentarz Kancelarii Lovells do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym 09 Lipiec 2009
Już samo rozpoczęcie przez Komisję Badania Sektora Farmaceutycznego w styczniu 2008 r. budziło istotne kontrowersje. Po raz pierwszy w historii Komisja w ramach badania danego sektora gospodarki skorzystała z prawa do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w przeszukaniem (tzw. "dawn raids" czyli "naloty o świcie"), które odbyły się jednocześnie w biurach 9 największych firm farmaceutycznych w różnych Państwach członkowskich. dalej

Rozgraniczenie funkcji produktu leczniczego i suplementu diety – kierunek orzecznictwa

Rozgraniczenie funkcji produktu leczniczego i suplementu diety – kierunek orzecznictwa 22 Czerwiec 2009
Produkty z pogranicza są to wyroby, które mogą jednocześnie spełniać warunki zakwalifikowania ich do dwóch, a nawet trzech kategorii produktów. Z uwagi na ochronę zdrowia publicznego, nie powinny pozostawać w obrocie produkty o nieokreślonym statusie, a przez to podlegające jednocześnie różnym reżimom ustawowym. W przypadku produktów będących na pograniczu produktu leczniczego i innego produktu, np. suplementu diety, sytuację rozstrzyga art. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wprowadzając regułę, iż do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety lub kosmetyku, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy nowej ustawy. dalej

Błędy w drukach informacyjnych produktów leczniczych

Błędy w drukach informacyjnych produktów leczniczych 18 Grudzień 4800
Druki informacyjne – Charakterystyka Produktu Leczniczego, Ulotka dla Pacjenta i oznakowania opakowań – stanowią integralną część Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu każdego produktu leczniczego i są zatwierdzane przez Ministra Zdrowia w procesie rejestracji. Zatwierdzaniu podlega również każda zmiana dokonywana w tych drukach w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. dalej

Prawo Farmaceutyczne: Reklama Produktów Leczniczych - Definicja a Praktyka

Prawo Farmaceutyczne: Reklama Produktów Leczniczych - Definicja a Praktyka 18 Grudzień 2000
Reklamą produktu leczniczego, wedle definicji ustawowej zawartej w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271-t.j.), w brzmieniu nadanym temu przepisowi od dnia 1 maja 2007 r., jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. dalej

Wyrok ETS z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek

Wyrok ETS  z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek 20 Maj 2009
Przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) była skarga Komisji Europejskiej (KE), która dotyczyła zarzutu niezgodności z prawem wspólnotowym przepisów włoskiej ustawy z 8 listopada 1991 r. o reorganizacji sektora farmaceutycznego, a dokładniej jej przepisów dotyczących systemu prowadzenia aptek. dalej

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych 18 Grudzień 7600
Komentarz do komunikatu UOKiK opracowany przez kancelarię LOVELLS dalej

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych 12 Maj 2009
Zgodnie z nową interpretacją Ministra Zdrowia wszystkie leki obecne na polskim rynku i wydawane wyłącznie na receptę, przysługują bezpłatnie osobom uprzywilejowanym z artykułu 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. dalej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej 11 Maj 2009
AstraZeneca jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce wprowadza System Sprzedaży Bezpośredniej dla całego portfela swoich leków, dostępnych na rynku aptecznym. Od 9 maja 2009 roku leki AstraZeneca przeznaczone do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych będą dostępne w nowym systemie. W ramach tego rozwiązania AstraZeneca będzie współpracować z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A., Prosper S.A., Torfarm S.A. dalej

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 18 Grudzień 4400
W wyroku z 30 kwietnia 2009 r. (nr sprawy C- 27/08) Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o kwalifikację preparatu „Kadzidłowiec H 15- Tabletki” firmy BIOS Naturprodukte. dalej

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83 16 Kwiecień 2009
Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2009 r. (sprawa C-421/07) Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy rozpowszechnianie przez osobę trzecią informacji o produkcie leczniczym, a w szczególności jego leczniczych lub profilaktycznych właściwościach, może zostać uznane za reklamę w rozumieniu artykułu 86 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi nawet jeśli ta osoba trzecia działa z własnej inicjatywy i w całkowicie niezależny od wytwórcy lub sprzedawcy tego produktu leczniczego sposób. dalej

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07).

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07). 18 Marzec 2009
Przedmiotem skargi Komisji Europejskiej jest żądanie stwierdzenia przez Trybunał, iż Królestwo Hiszpanii wycofując z obrotu znaczną liczbę produktów wytworzonych z ziół leczniczych, wyprodukowanych lub sprzedawanych zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, na podstawie praktyki administracyjnej polegającej na wycofywaniu z obrotu wszelkich produktów zawierających gatunki roślin nieujęte w załączniku do rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia rejestru leczniczych preparatów roślinnych z dnia 3 października 1973 r. (dalej: rozporządzenie z 1973 r.), ponieważ uznało je za produkty lecznicze sprzedawane bez obowiązkowego zezwolenia naruszyło zobowiązania, które na nim ciążą m. in. na mocy art. 28 i 30 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. dalej

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1 18 Grudzień 3200
Badania pokazują, że nazwa marki jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podejmowane decyzje o zakupie. Nazwa jest zatem jednym z najważniejszych elementów budującym markę. To nazwa niezależnie od medium pojawia się we wszystkich przekazach reklamowych, czy w ogóle komunikatach firmy. Czy to radio, telewizja, prasa, czy wypowiedź menagera, prezesa firmy, gdzieś w eterze, na ekranie, stronie w gazecie, zawsze pada nazwa marki. Dziś wydawałoby się, że każdy brand menager i inwestor powinien to wiedzieć i świadomie wykorzystywać. Ale tak nie jest. Dlaczego? dalej

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii 19 Luty 2009
Brytyjskie sądownictwo, w tym przede wszystkim tamtejszy High Court stał się miejscem, w którym rozstrzygano wiele sporów o unieważnienie patentów na istotne komercyjnie produkty firm farmaceutycznych. dalej

Omówienie Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (sprawa C- 140/07) w sprawie Hecht-Pharma GmbH

16 Luty 2009
Produkty graniczne – Leki a suplementy diety – orzeczenie ETS dalej

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania 18 Grudzień 5600
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 4 dalej

Patenty jako instrument gry rynkowej

Patenty jako instrument gry rynkowej 18 Grudzień 8400
Niedawno opublikowany, wstępny raport Komisji Europejskiej dotyczący sektora farmaceutycznego, niczym kij w mrowisko, pobudził i tak żyjące w kohabitacji firmy innowacyjne i generyczne. Strony próbują albo dezawuować merytoryczną wartość raportu albo hiperbolizować przejawy patologii na rynku. Obiektywna ocena raportu powinna jednak uwzględniać jego cel. Niewątpliwie dyskusja na temat stanu konkurencji jest potrzebna a sam raport ma szanse przyczynić się do większego zrozumienia mechanizmów rządzących rynkiem farmaceutycznym. dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych.

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych. 02 Grudzień 2008
Mimo głośnej krytyki ze strony przedstawicieli branży farmaceutycznej, Ministerstwo nie wycofało się z nowych regulacji dotyczących wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych. Ostatecznie dokonane zostały jednak pewne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu. dalej

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 01 Grudzień 2008
Opracowanie kancelarii LOVELLS dot. opublikowanego przez Komisję Europejską wstępnego raportu z sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym. Badanie zostało oparte na analizie bardzo szczegółowych kwestionariuszy, wysłanych uprzednio do kluczowych przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz rezultatach kontroli przeprowadzonych przez Komisję w wielu spółkach z tego sektora. dalej

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 28 Listopad 2008
Komisja Europejska opublikuje wstępny raport dotyczący sektora farmaceutycznego dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości 27 Listopad 2008
W dniu 21 listopada 2008 r. Minister Zdrowia podpisał długo oczekiwane Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2008 r. Reklamy nieodpowiadające nowym wymogom będą mogły być rozpowszechniane jeszcze przez 6 miesięcy. dalej

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA 18 Grudzień 7600
W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad nowym pilotażowym programem implementowanym przez FDA, który ma na celu pomoc firmom farmaceutycznym w wyborze odpowiednich nazw dla produktów leczniczych, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do obrotu. To nieobowiązkowe badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania nazwy, co ciekawe bierze również pod uwagę inne aspekty, w tym marketingowe. dalej

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law 18 Grudzień 4400
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej 23 Październik 2008
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 3 dalej

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies 22 Październik 2008
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych 18 Grudzień 6800
Szeroko komentowany w ostatnich dniach projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych nie został jeszcze podpisany. Ministerstwo Zdrowia utrzymuje przedstawicieli branży farmaceutycznej w niepewności niemal do ostatniej chwili. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotychczasowe rozporządzenie w sprawie reklamy leków zachowuje moc do dnia 1 listopada 2008 r. dalej

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008)

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008) 09 Wrzesień 2008
Artykuł stanowi kontynuacje poprzednich omówień decyzji GIF w sprawie reklamy leków. Poniższe zestawienie dotyczy wybranych decyzji wydanych w okresie od czerwca do początku sierpnia 2008 r. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r.

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r. 19 Sierpień 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w okresie od marca do sierpnia 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej
Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Archiwum