Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 257

Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1 21 Styczeń 3200
Badania pokazują, że nazwa marki jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podejmowane decyzje o zakupie. Nazwa jest zatem jednym z najważniejszych elementów budującym markę. To nazwa niezależnie od medium pojawia się we wszystkich przekazach reklamowych, czy w ogóle komunikatach firmy. Czy to radio, telewizja, prasa, czy wypowiedź menagera, prezesa firmy, gdzieś w eterze, na ekranie, stronie w gazecie, zawsze pada nazwa marki. Dziś wydawałoby się, że każdy brand menager i inwestor powinien to wiedzieć i świadomie wykorzystywać. Ale tak nie jest. Dlaczego? dalej

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii 19 Luty 2009
Brytyjskie sądownictwo, w tym przede wszystkim tamtejszy High Court stał się miejscem, w którym rozstrzygano wiele sporów o unieważnienie patentów na istotne komercyjnie produkty firm farmaceutycznych. dalej

Omówienie Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (sprawa C- 140/07) w sprawie Hecht-Pharma GmbH

16 Luty 2009
Produkty graniczne – Leki a suplementy diety – orzeczenie ETS dalej

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania

Pharmacovigilance – przyszłość a oczekiwania 21 Styczeń 5600
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 4 dalej

Patenty jako instrument gry rynkowej

Patenty jako instrument gry rynkowej 21 Styczeń 8400
Niedawno opublikowany, wstępny raport Komisji Europejskiej dotyczący sektora farmaceutycznego, niczym kij w mrowisko, pobudził i tak żyjące w kohabitacji firmy innowacyjne i generyczne. Strony próbują albo dezawuować merytoryczną wartość raportu albo hiperbolizować przejawy patologii na rynku. Obiektywna ocena raportu powinna jednak uwzględniać jego cel. Niewątpliwie dyskusja na temat stanu konkurencji jest potrzebna a sam raport ma szanse przyczynić się do większego zrozumienia mechanizmów rządzących rynkiem farmaceutycznym. dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych.

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. II Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych. 02 Grudzień 2008
Mimo głośnej krytyki ze strony przedstawicieli branży farmaceutycznej, Ministerstwo nie wycofało się z nowych regulacji dotyczących wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych. Ostatecznie dokonane zostały jednak pewne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu. dalej

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Raport Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 01 Grudzień 2008
Opracowanie kancelarii LOVELLS dot. opublikowanego przez Komisję Europejską wstępnego raportu z sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym. Badanie zostało oparte na analizie bardzo szczegółowych kwestionariuszy, wysłanych uprzednio do kluczowych przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz rezultatach kontroli przeprowadzonych przez Komisję w wielu spółkach z tego sektora. dalej

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 28 Listopad 2008
Komisja Europejska opublikuje wstępny raport dotyczący sektora farmaceutycznego dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości 27 Listopad 2008
W dniu 21 listopada 2008 r. Minister Zdrowia podpisał długo oczekiwane Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2008 r. Reklamy nieodpowiadające nowym wymogom będą mogły być rozpowszechniane jeszcze przez 6 miesięcy. dalej

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA 21 Styczeń 7600
W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad nowym pilotażowym programem implementowanym przez FDA, który ma na celu pomoc firmom farmaceutycznym w wyborze odpowiednich nazw dla produktów leczniczych, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do obrotu. To nieobowiązkowe badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania nazwy, co ciekawe bierze również pod uwagę inne aspekty, w tym marketingowe. dalej

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law 21 Styczeń 4400
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej 23 Październik 2008
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 3 dalej

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies 22 Październik 2008
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych 21 Styczeń 6800
Szeroko komentowany w ostatnich dniach projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych nie został jeszcze podpisany. Ministerstwo Zdrowia utrzymuje przedstawicieli branży farmaceutycznej w niepewności niemal do ostatniej chwili. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotychczasowe rozporządzenie w sprawie reklamy leków zachowuje moc do dnia 1 listopada 2008 r. dalej

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008)

KATEGORYZACJA NARUSZEŃ NA PODSTAWIE DECYZJI GIF (czerwiec - sierpień 2008) 09 Wrzesień 2008
Artykuł stanowi kontynuacje poprzednich omówień decyzji GIF w sprawie reklamy leków. Poniższe zestawienie dotyczy wybranych decyzji wydanych w okresie od czerwca do początku sierpnia 2008 r. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r.

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – marzec-maj 2008r. 19 Sierpień 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w okresie od marca do sierpnia 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej

Reklama leków w USA – kierunki zmian

Reklama leków w USA – kierunki zmian 14 Sierpień 2008
W związku z brakiem zakazu kierowania reklamy leków Rx do publicznej wiadomości, można ulec wrażeniu, że na rynku w Stanach Zjednoczonych panuje przysłowiowa „wolnoamerykanka”. Paradoksalnie, liberalizm przepisów ograniczają same firmy farmaceutyczne, ustanawiając istotne ograniczenia w zakresie dozwolonych działań marketingowych. dalej

Definicja wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego a klauzula wyprzedaży – spór wokół interpretacji

Definicja wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego a klauzula wyprzedaży – spór wokół interpretacji 25 Lipiec 2008
Zagadnienie wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zyskało ostatnio na aktualności. Dla firm farmaceutycznych ustalenie kiedy ono następuje jest kluczowe dla określenia sytuacji prawnej produktu i związanych z tym obowiązków podmiotu odpowiedzialnego. W szczególności jednak aktualne zainteresowanie przedmiotowym zagadnieniem wynika z niejasności wokół zastosowania tzw. klauzuli wyprzedaży leków. dalej

Jak koncerny walczą o LEK

Jak koncerny walczą o LEK 04 Lipiec 2008
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem (syg. VI SA/Wa 1988/07) uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie unieważnienia znaku „LEK-AM” uwzględniającą sprzeciw złożony przez słoweńskie przedsiębiorstwo „LEK”. dalej

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZMIAN W ZAKRESIE INFORMACJI DLA PACJENTÓW – podsumowanie konsultacji publicznej

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZMIAN W ZAKRESIE INFORMACJI DLA PACJENTÓW – podsumowanie konsultacji publicznej 06 Czerwiec 2008
Komisja Europejska 5 lutego 2008r. przedstawiła propozycje zmian w zakresie informacji kierowanej do pacjentów w celu zapewnienia wysokiej jakości, obiektywnych, wiarygodnych i nie mających charakteru reklamowego informacji. Niniejszy raport przedstawia wyniki publicznej konsultacji, które zostały wydane 22 maja 2008r. dalej

Import równoległy produktów leczniczych – analiza ekonomiczno-prawna – inny punkt widzenia

Import równoległy produktów leczniczych – analiza ekonomiczno-prawna – inny punkt widzenia 26 Maj 2008
Import równoległy leków funkcjonuje w Unii Europejskiej od ponad 30 lat. Panuje powszechnie akceptowany pogląd, że zjawisko importu równoległego pozytywnie wpływa na konkurencje i powoduje rozwój jednolitego rynków leków. Jednakże producenci farmaceutyków upatrują w imporcie równoległym zagrożenie dla swojej działalności, kwestionując tym samym pożyteczność importu równoległego. Spór w tym zakresie dotyczy w szczególności dwóch zagadnień – skutków handlu równoległego dla konsumentów i wpływu na przedsiębiorstwa farmaceutyczne w świetle ekonomiki tego sektora. dalej

Pharmacovigilance – konsultacje w sprawie proponowanych zmian przez KE w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa produktów leczniczych

08 Maj 2008
W kwietniu 2008 r. Komisja Europejska opublikowała analizę rezultatów konsultacji publicznych w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących pharmacovigilance. dalej

Sprzedaż pozaapteczna produktów leczniczych

Sprzedaż pozaapteczna produktów leczniczych 21 Kwiecień 2008
Statystyki od kilku lat niezmiennie wskazują na stały wzrost sprzedaży leków dostępnych bez recepty (OTC). Wartym odnotowania zjawiskiem jest 13% wzrost sprzedaży leków OTC w Polsce w 2007 r. mimo ogólnego wzrostu rynku leków jedynie o 4%. dalej

Przedłużanie pozwoleń dla leków nieposiadających dokumentacji zgodnych z prawem wspólnotowym – orzeczenie WSA.

Przedłużanie pozwoleń dla leków nieposiadających dokumentacji zgodnych z prawem wspólnotowym – orzeczenie WSA. 10 Kwiecień 2008
Wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie swoim wyrokiem z 19 grudnia 2006 r. (sygn. VII SA/Wa 1395/2006) wypowiedział się w kwestii procedury przedłużenia pozwoleń dla produktów leczniczych nie posiadających dokumentacji zgodnej z acquis communautaire. dalej

Patent linkage (powiązania patentowe) w farmacji

Patent linkage (powiązania patentowe) w farmacji 03 Kwiecień 2008
Patent linkage – polska perspektywa dalej

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie walki z podróbkami leków

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie walki z podróbkami leków 01 Kwiecień 2008
Z uwagi na coraz częściej występujące zjawisko wprowadzania na rynek fałszywych produktów leczniczych, Parlament Europejski korzystając ze swojej kompetencji pośredniej inicjatywy ustawodawczej, wezwał Komisję Europejską (KE) do rozpoczęcia właściwego procesu ustawodawczego. dalej

Nazwa produktu leczniczego

Nazwa produktu leczniczego 20 Marzec 2008
Wybór marki, czy nazwy produktu jest bez wątpliwości jedną z najistotniejszych decyzji w ramach przyjmowanej dla danego produktu strategii marketingowej. W przypadku produktów leczniczych wybór marki wydaje się zadaniem wyjątkowo trudnym. dalej

Produkty graniczne - produkt biobójczy czy lek weterynaryjny - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Produkty graniczne - produkt biobójczy czy lek weterynaryjny - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 17 Marzec 2008
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 4 marca 2008 r. (sygn. VII SA/Wa 2179/07) uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Zdrowia umarzającą postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na obrót produktu biobójczego. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część II)

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część II) 13 Marzec 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w styczniu i lutym 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część I)

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część I) 11 Marzec 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w styczniu i lutym 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej
Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Archiwum